تبلیغات
فقط سیگاکو - برد و باخت تیم سیگاکو
برد و باخت تیم سیگاکو
سلام بچه من اسم اعضای سیگاکو رو نوشتم و نشون دادم هرکدوم با کی بازی کردن و بردن یا باختن البته فقط تیمای مهم رو ذکر کردم و منبع این مطلب مال وب دیگمه http://seigaku1.mihanblog.com/ اینم آدرسشه
2شوسوکه فوجی: مسابقات توکیو 2008 و کانتو
.مسابقه با فودومینه با تاکا چان دبل بازی کرد و رقیباشون تتسو ایشیدا و ماسایا ساکارای بودن 5-3 باختن ( انصراف دادن)
.مسابقه با تیم رودلف انفرادی بازی کرده با میزوکی و 7-5 برده
. مسابقه با یامابوکی دبل بازی کرده با تاکا چان و رقیباشون
ایناکیچی نیتوبه و ایچیوما کیتا بودن و 3-6 باختن
 .مسابقه با تیم هیوته انفرادی بازی کرده رقیبش جیرو اکاتاگاوا بوده و 6-1 برده
.مسابقه با جوسی شونان قرار بوده انفرادی بازی کنه و در برابر کاجیموتو تاکشی ولی با برد ایچیزن فوجی نتونس بازی کنه
.در مسابقه با روکاکو دبل بازی کرده با ایجی و رقیباشون کوجیرو ساکی و مارهیکو ایتسوکی بودن و 6-2 بردن
.در مسابقه با ریکایدایی انفرادی بازی کرد و رقیبش آکایا کیریهارا بود و 7-5 برد
مسابقات ملی
.در مسابقه با تیم هیگاچو دبل بازی کرده با   و رقیباشون هیروشی چینن و هیراکوبا رین بودن و 7-5 بردن
.در مسابقه با تیم هیوته بازی نکرده
.در مسابقه با شیتن هوجی انفرادی بازی کرده و رقیبش کورانوسوکه شیراشی بودش و 6-7 باخته
.در مسابقه با تیم ریکایدایی انفرادی بازی کرده و رقیبش  نیو ماساهارو  بوده و 7-5 برده

شوسوکه فوجی تموم شد

 
2.ایجی کیکومارو : مسابقات توکیو2008 و کانتو
.در مسابقه با تیم فودومینه دبل بازی کرده با اویشی و رقیباشون کیوسوکه یوچیمارو و تاتسانوری موری بودن و 6-2 بردن
.در مسابقه با رودلف دبل با اویشی بازی کرده و رقیباشون یوشیرو اکازاوا و ایچیرا کاندا باختن ولی نمیدونم چند چند
.در مسابقه با تیم یامابوکی دبل با اویشی بازی کرده و رقیباشون کنتارو مینامی و هاگاشیکاتو ماسامی و 7-5 بردن
.در مسابقه با تیم هیوته با موموچان دبل بازی کرده و رقیباشون گاکوتو موکاهی بودن و یوشی اشیتاری و 6-4 بردن
.در مسابقه با جوسی شونان با اویشی دبل بازی کرده و رقیباشون دایچی کیریاما و اوتا شو بودن و 7-5 بردن
.در مسابقه با روکاکو با شوسوکه فوجی دبل بازی کرده و
کوجیرو ساکی و مارهیکو ایتسوکی بودن و 6-2 بردن
.در مسابقه با ریکایدایی با اویشی دبل بازی کرده  و رقیباشون ماساهارو نیو و یاگیو هیروشی بودن و 4-6 باختن
مسابقات ملی
.در بازی با هیگاچو انفرادی بازی کرده و رقیبش کای یوجیرو بوده ولی نمیدونم 7-6 برد یا 7-5
. در بازی با هیوته دبل با اویشی بازی کرده و رقیباشون ریو شیشیدو و چوتارو اوتاری بودن و 6-7 باختن
. در بازی با شیتن هوجی بازی نکرده
. در بازی با ریکایدایی با اویشی بازی کرده و رقیباشون جکال کواهارو و بانتا مارویی بودن


3.تزوکا کونیمیتسو:مسابقات توکیو2008 و کانتو
.در مسابقه با فودومینه قرار بود با کیپی تاچیبانا مسابقه بده ولی نشد
. در مسابقه با تیم رودلف قرار بود با تاکویا نومورا
مسابقه بده ولی نشد
. در مسابقه با یاما بوکی
قرار بود موروماشی توجی مسابقه بده ولی نشد
.در بازی با هیوته با آتوبه مسابقه داد و به دلیل مصدومیت 6-7 باخت
 بازی ملی
. در مسابقه با هیگاچو و فردی به نام کیته ایشیرو 6-2 برد
. در مسابقه با کاباجی از هیوته 6-7 برد
.در مسابقه با شیتن هوجی دبل بازی کرد با اینویی و رقیباشون چیتسو سنری و زایزن هیکارو بودن و 6-1 بردن
. در مسابقه با ریکایدایی با جنیچیرو سانادا بازی کرد و 7-5

4.اویشی شویی چیرو:مسابقات توکیو2008 و کانتو
.تموم اون بازیایی رو که با ایجی انجام داده
5.تاکاشی کاوامورا
:مسابقات توکیو2008 و کانتو
. در بازی با فودومینه دبل یازی کرده با فوجی و
رقیباشون تتسو ایشیدا و ماسایا ساکارای بودن 5-3 باختن ( انصراف دادن)
.در مسابقه با رودلف بازی نکرده
.در مسابقه با یامابوکی دبل بازی کرده و
رقیباشون ایناکیچی نیتوبه و ایچیوما کیتا بودن و 3-6 باختن
. در بازی با هیوته انفرادی ببازی کرده و رقیبش منهیرو کاباجی بوده ولی اونطوری که من دیدم 2-2 بازی انجام نشده من نبودم مسافرت بودم نتونستم ببینم
. در مسابقه با جوسی شونان بازی نکرده
. در مسابقه با روکاکو با
مومو چان دبل بازی کرده و هیروزوکو کوروبانه و هیکارو آمانه رقیباشون بودن و 7-6 بردن
. در مسابقه با ریکایدایی بازی نکرده
مسابقات ملی
. در مسابقه با تیم هیگاچو با شوسوکه دبل بازی کرده و رقیباشون
هیروشی چینن و هیراکوبا رین بودن و 7-5 بردن
.با تیم هیوته بازی نکرده
در مسابقه با تیم شیتن هوجی انفرادی بازی کرده و رقیبش ایشیدا جین بوده و 5-0 برده
. با تیم ریکایدایی بازی نکرده
6 . ساداهارو اینویی :
مسابقات توکیو2008 و کانتو
.در رمساببقه با هیوته دبل با کایدو بازی کرده و رقیباشون چوتارو اوتاری و ریو شیشیدو بودن و  6-3 باختن
. در مسابقه با جوسی شونان دبل با موموچان بازی کرده و رقیباشون تاناکا یوهی و تاناکا کوهی بودن و سیگاکو  انصراف داد
.در مسابقه با روکاکو قرار بوده با ساتوشی شودو بازی کنه که نشد
. در مسابقه با ریکایدایی با رنجی یاناگی بازی کرده و 7-6 برده
. در مسابقه با هیگاچو دبل با کایدو بازی کرده و رقیباشون شیرانو تویاما و آراگاکی تایچی و 6-3 برده
. در بازی با هیوته با کایدو دبل بازی کرده و رقیباشون گاکوتو موکاهی و واکاشی هیوشی بودن و 7-5 بردن
. در بازی با شیتن هوجی با تزوکا دبل بازی کرده و رقیباشون چیتسو سنری و هیکارو زایزن بودن و 6-1 بردن
. در بازی با ریکایدایی دبل بازی کرده و رقیباشون آکایا کیریهارا و یاناگی رنجی بودن که نمی دونم چی شد

موضوعات: سیگاکو ،
[ جمعه 12 تیر 1394 ] [ 11:09 ق.ظ ] [ تزوکا کونیمیتسو ] [ نظرات () ]
آخرین مطالب